Нові надходження 2015

 • Адміністративне право України : навч. посіб. / Д. О. Беззубов, В. Д. Гвоздецький, О. В. Дуднік та ін. ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – К. : ТОВ “МП Леся”, 2013. – 256 с.
 • Актуальні питання юридичної науки-2015 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 24 квіт. 2015 р.) / [упоряд. : І. О. Личенко, Н. О. Дайко ; редкол. : Лелик Л. І. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2015. – 239 с.
 • Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття. Десяті читання пам’яті В. Липинського : матеріали доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 18 квіт. 2007 р.) / [відп. за вип. : О. Г. Гудзенко-Александрук ; редкол. : Самойленко О. П. та ін.]. – Луцьк : Вол. ін-т МАУП ім. В. Липинського, 2007. – 208 с.
 • Бегей І. І. Осмислення та переосмислення : публіцистика, виступи, статті / І. І. Бегей. – Л. : Каменяр, 2003. – 292 с.
 • Васильців Т. Г. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Т. Г. Васильців, Н. В. Магас, Н. О. Маргіта. – Л. : Видавець Бадікова Н. О., 2014. – 218 с.
 • Васянович Г. П. Філософія : навч. посіб. / Г. П. Васянович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Львів. держ. фін. акад. – Л. : Норма, 2005. – 216 с.
 • Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики) / О. Вишневський ; Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенка. – Дрогобич : Видавець Святослав Сурма, 2010. – 160 с.
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальна програма / [розробл. Л. І. Лелик, О. І. Іляш]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2007. – 23 с.
 • Закалик Г. М. Загальна та кримінальна сексологія (понятійно-термінологічний словник) : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н. М. Шувар. – Л. : Львів. ін-т ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, 2014. – 276 с.
 • Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурологічні аспекти модернізаційного розвитку регіону : наук. доп. / [редкол. : У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин, О. Т. Риндзак, В. Я. Бідак] ; НАН України. – Л. : ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього”, 2015. – 48 с.
 • Калина А. В. Організація та нормування праці на виробництві : навч. посіб. / А. В. Калина. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 476 с.
 • Коваль М. І. Аудит. Організація і методика аудиту : опор. конспект лекцій / М. І. Коваль, О. В. Михайленко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 222 с.
 • Лисенков О. М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О. М. Лисенков. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 72 с.
 • Лысенко С. А. Теория управления безопасностью социальных систем (организаций) : курс лекций / С. А. Лысенко. – К. : ДП “ИД “Персонал”, 2014. – 460 с.
 • Менеджент: метод. вказівки до проведення практ. занять з дисципліни “Менеджмент” / [уклад. Л. І. Лелик, О. З. Сорочак, О. Б. Стернюк ; відп. за вип. О. С. Гринкевич]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2006. – 31 с.
 • Методичні рекомендації з підготовки організатора дозвілля і відпочинку / підгот. Л. Я. Мислюк ; Голов. упр. економіки Львів. облдержадмін. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2004. – 39 с.
 • Міжнародні економічні відносини : метод. матеріали для аудиторн. та самост. роботи студентів / [уклад. М. Л. Вдовин ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2008. – 82 с.
 • Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк, Л. І. Лелик та ін. – Л. : Видавництво ННВК “АТБ”, 2015. – 248 с.
 • Наукові праці МАУП : [зб. наук. пр.] / Міжрегіональна Академія управління персоналом ; [редкол. : А. М. Подоляка (голов. ред.), М. Ф. Головатий, А. А. Ігнатченко]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014– .– Вип. 1 (40). – 252 с. Вип. 2 (41). – 192 с. Вип. 42 (3-2014). – 240 с.
 • Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право і процес : монографія /В. Ф. Опришко. – К. : Парламент. вид-во, 2014. – 518 с.
 • Пірен М. І. Конфліктологія : підручник / М. І. Пірен. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 360 с. Про вищу освіту [Текст] : закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII. – 84 с. Руль Ю. В. Аліментарна валеологія : навч. посіб. / Ю. В. Руль, Н. Ю. Руль. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 444 с.
 • Солоненко Н. Д. Економіка охорони здоров’я : навч. посіб. / Н. Д. Солоненко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 408 с.
 • Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України : монографія / [ Н. І. Чухрай, Й. М. Петрович, О. В. Юринець та ін.] ; за наук. ред. Н. І. Чухрая. – Л. : Національний ун-т “Львівська політехніка”, 2014. – 300 с.
 • Ткачук В. Г. Медико-социальные основы здоровья : конспект лекцій / В. І. Ткачук, В. Е. Хапко. – К. : МАУП, 1999. – 72 с.
 • Токман А. А. Психологія способу життя. Ч. 1 : навч. посіб. / А. А. Токман, Н. В. Немченко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2015. – 344 с.
 • Управління якістю : навч.посіб. / В. Б. Захожай, Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, А. Ю. Чорний. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 936 с.
 • Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч.посіб. / А.У.Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 328 с.
 • Шевело Л. С. Радість і біль : поезії / Л. С. Шевело. – Л. : Кобзар, 2007. – 88 с.
 • Щербата Н. Пісня кольорів : поезії / Н. Щербата. – Л. : ЛвЦНТЕІ, 2002. – 48 с.